Átfogó nevelési terevünk


Hétfő

Környezeti nevelés

Kedd

Matematikai
játékok

Szerda

Anyanyelvi
nevelés

Csütörtök

Mozgáskultúra fejlesztése

Péntek
Vizuális nevelés

 

Alapelve, hogy ha lehetséges mindent az adott környezetben figyeljünk meg a gyermekekkel.

Feladata: a környezeti értékek felismerése, az ember és kultúrájának megértése,környeze-
tünk védelme.

Az évszakok megfigyelése.
Az időjárás és az öltözködés összefüggéseinek vizsgálata.

Ismerkedés a növé-
nyekkel, állatokkal.

A szelektív hulladékgyűjtés és a komposztálás tanulása.

 

Számlálás.

Az irányok,
viszonyok,
mennyiségek,
formák, színek
megfigyelése,
tanulása
(több-kevesebb,
nagyobb-kisebb,
alacsony-magas,
hosszabb-rövidebb,
alatt - fölött,
előtt - mögött…).

 

Játékos angol.
Dalok, mondókák, mesék tanulása nagy mozgások gyakorlásával, finommotorika fejlesztésével.

 

 

A kisgyermek a környezet által
tanul meg beszélni.
Az anyanyelvi-
kommunikációs nevelés átfogja a családi bölcsőde minden területét.

Az ének, vers,
mondóka tanulása,
a mese hallgatásának célja az örömforrás,
örömteli tevékenység, a gyermekek érzelmi,
értelmi és erkölcsi fejlődésének segítése, pozitív
személyiségjegyek kialakítása.

 

A gyermek testi szervezetének fejlesztése, a mozgásigényük kielégítése sok-sok játékkal.
A motoros képességek erősítése, mozgáskultúra kialakítása.

A nagymozgások gyakorlása karok – lábak koordinációja, a jobb és bal oldalak összehangolása.
Szem – kéz koordináció, a finommotorika kialakítása. Az ujjak tudatos különmozgatása
(pl.: csippentés).

 

Célunk a vizuális tapasztalatszerzés életkornak megfelelően.
Esztétikai nevelés.
A gyermek szín és formavilágának alakítása
(harmónia). A valóság és a képzelet megvalósítására való törekvés.
Szem – kéz koordináció, finommotorika fejlesztése.

Maga a tevékenység, s annak öröme, élménye a fontos, nem a végeredmény.

Minden délelőtt logopédiai játékkal fejlesztjük a hangok helyes kiejtését, tanuljuk az orron és szájon át történő levegő beszívását- kifújását. Alvás előtt álomba ringató mesét hallgathatnak a gyermekek.